Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Consiliul de Mediere

A A A

Furnizorii serviciilor de formare a mediatorilor

"SMART LEARNING" SRL

SRL „SMART LEARNING” reprezintă un reper de calitate şi competenţă în domeniul cursurilor de formare inițială și continuă a mediatorilor profesionişti.

 

Obiectivul major al cursurilor de formare în mediere este crearea conştiinţei apartenenţei la profesia de mediator, profesie de sine stătătoare, prin:

·        Achiziţionarea cunoştintelor teoretice şi dezvoltarea abilităţilor practice specifice exercitării profesiei de mediator;

·        Formarea abilităţilor de gestionare, evaluare şi analiză a conflictelor;

·        Dezvoltarea abilităților de interacțiune și comunicare cu participanții la procesul medierii în vederea creării atmosferei prielnice pentru desfășurarea procesului de mediere ;

·        Formarea abilităților de administrare responsabilă și eficientă a procesului de mediere la toate etapele;

·        Formarea deprinderilor de redactare a tranzacțiilor şi contractelor în conformitate cu dispoziţiile legale;

·        Promovarea medierii ca metodă alternativă de rezolvare a disputelor.

 

Cursul are un pronunţat caracter interactiv bazat pe simulare şi este împărţit în cinci module, în total 80 ore de curs.

 

Programul de formare asigură dobîndirea cunoştinţelor teoretice în proporţie de 20% din conţinut, iar 80% revin abilităţilor practice fundamentale în medierea disputelor.

 

Participanţii beneficiează de un suport de curs consistent şi  modele de documente utilizate de mediator. 

 

Grupul de formatori include specialiști de înaltă calificare în domeniul medierii (psihologi, pedagogi, juriști).

 

Date de contact:

Telefon: 069256758

Email: maria_virlan@yahoo.com

 

Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

Grupul de formatori:

1.CIAGLIC Tatiana, mediator, co-fondator al Centrului de Promovare a Medierii ProMediere, formator;

2. GONȚA Victoria, mediator, doctor în psihologie, conferențiar universitar, decan Universitatea Americană din Moldova (AUM), director Centrul Psihologic „Eqiulibrium”;

3. IVANOV Iurie, mediator, magistru în drept, lector superior la Departamentul Drept, UTM;

4. RĂDUCAN Eduard, mediator, doctorand, director al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;

5. COJOCARI Victor, mediator, co-fondator al Centrului de Promovare a Medierii ProMediere, formator;

6. LAZUR Irina, mediator, doctorand, avocat stagiar;

7. BURLACU Marcel, avocat, mediator, formator.

 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia 41, bl.10, sala 335.

Telefon fix: +373 22 77-34-96

Telefon mobil: +373  069412152

E-mail: olga.pisarenco@gmail.com

 

 

Tactical International Group” SRL

Grupul de formatori:

 

1. IRODOI Aurelia, avocat mediator, formator;

2. COJOCARI Victor, mediator, co-fondator al Centrului de Promovare a Medierii ProMediere, formator.

 

Date de contact:

 

Adresa: mun. Chișinău, str. Columna, 145

Telefon de contact - 069335873

 

Centrul de mediere al Camerei de Comerț și Industrie

Grupul de formatori:

 

1. LEFTER Dumitru, mediator, formator;

2. ANIȘCENCO Andrei, mediator, formator;

3. BODIU Tinca, mediator, formator;

4. OCERETNÎI Sergiu, mediator, formator;

5. PASCARI Dionis, mediator, formator;

6. PROCA Victoria, mediator, formator;

7. ROTARI Iuliana, mediator, formator;

8. SUBOTIN Stela, mediator, formator;

9. LUNGU Maria, mediator, formator.

 

Date de contact:

 

Adresa: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, 151, Biroul 7

Telefon fix: +373 22 235268

Telefon mobil: +373 68969696

E-mail: mediere@chamber.md

 

Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională „AKMES”

Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională ,,AKMES” este abilitat cu dreptul de formare profesională inițială și continuă a mediatorilor de către Consiliul de Mediere din Republica Moldova  și reprezintă o entitate  educațională  care se înscrie organic în ritmurile și imperativele timpului prezent.

 

Scopul activităților proiectate și desfășurate  în cadrul  entității nominalizate  rezidă în acordarea unor servicii de calitate pe dimensiunea instruirii persoanelor care au intenția de a activa cu responsabilitate și profesionalism  în sfera soluționării conflictelor  de natură interpersonală, intergrupală sau/și interinstituțională.

 

 Formarea inițială a mediatorilor se face în baza următoarelor repere de conținut:

·         teoria şi analiza conflictelor;

·         medierea ca factor de soluţionare alternativă a conflictelor;

·         esența procesului de mediere;

·         obiectivele, principiile și etapele procesului de mediere;

·         stiluri și tehnici de mediere;

·         comunicare și limbaje în activitatea mediatorului;

·         tehnici speciale de influențare în procesul de mediere;

·         clauza de mediere, contractul de mediere și tranzacția de împăcare;

·         cadrul legal al medierii;

·         medierea în cadrul procesului penal și al celui civil;

·         medierea comercială;

·         medierea conflictelor din familii;

·         medierea școlară;

·         medierea cu implicarea minorilor delincvenți;

·         gestionarea biroului de mediere;

·         personalitatea mediatorului;

·         etica și deontologia profesională a mediatorului.

 

  Programul de formare inițială se constituie din mai multe module, însumând cel puțin 80 de ore de contact direct și 220 ore de lucru individual. Termenul de formare este de  3 săptămâni, cu frecventarea obligatorie a cel puțin 80% din numărul total de ore de contact. Cursul are un pronunțat caracter interactiv, incluzând studii de caz și activități de simulare. Participanții beneficiază de un suport de curs consistent şi  modele de documente utilizate de mediator. 

   În ceea ce privește  formarea  continuă a mediatorilor, ea are menirea să asigure eficientizarea activităților  desfășurate de către mediator prin dezvoltarea pe diverse planuri a competențelor și abilităților profesionale, dobândite de el la faza formării inițiale. Formarea profesională continuă se desfășoară în condițiile liberei cereri și oferte. În cadrul ei se regăsesc variate forme și metode de instruire: prelegeri, conferințe, seminare, mese rotunde, ateliere, stagii de practică etc. Programul de formare continuă are o durată de cel puțin 20 de ore academice (în primii cinci ani de activitate a mediatorului) și de cel puțin 10 ore academice în anii care vin în continuarea primilor cinci ani de activitate a mediatorului.

  Grupul de formatori ai Centrului pentru Dezvoltare Personală și Profesională ,,AKMES” include specialiști de înaltă calificare în domeniul medierii (psihologi, profesioniști din sfera coaching-ului, pedagogi, juriști, mediatori-practicieni).

 

Date de contact:

MD-2004, mun. Chișinău,

Str. 31 August 1989, nr. 98, biroul 414

Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională ,,AKMES”

  

Tel. (mob.): (+373) 691 33 847; (+373) 694 68 356

Email: centrul.d.p.p@gmail.com

 

 

 

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „C. Stere”

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” este abilitată cu drept de a organiza şi desfăşura cursuri de instruire iniţială a mediatorilor  din anul 2014 (Proces-verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului de Mediere din 17.10.2014).

 

În perioada 2015-2016, USPEE a instruit 24 persoane în două grupe de mediatori:

 • I grup – 9 persoane (în perioada 24 martie- 10 aprilie)
 • II grup – 15 persoane (în perioada 28 septembrie -16 octombrie, 2015)

 

Cursanţii au fost instruiţi în următoarele blocuri de conţinut:

 • Conflictul: Teorii, dimensiuni, dinamica conflictului şi căile de soluţionare
 • Definiţii, delimitări şi avantaje ale medierii ca modalitate de soluţionare a conflictului.
 • Cadrul juridic şi organizaţional al medierii
 • Comunicarea în conflict. Tehnici de comunicare
 • Domeniile medierii: Medierea penală. Medierea cauzelor civile. Medierea comercială. Medierea muncii și fiscală. Medierea socială și organizațională.
 • Procesul medierii. Metodologii, metode şi tehnici ale medierii
 • Deontologia profesională, personalitatea mediatorului şi stilurile medierii

 

Cursul prevede 80 ore de contact direct cu formatorii şi 220 ore lucru individual. Cursul s-a desfăşurat timp de 3 săptămâni câte 6 ore zilnic, cu frecvenţă obligatorie cel puţin la 75% din numărul total de ore contact.

 

Grupul de formatori:

 1. Victoria Gonța, mediator, dr. psihologie, conf.univ.;
 2. Svetlana Haraz, mediator, lector superior, dr. ULIM;
 3. Lilia Mărgineanu, mediator, dr. drept, conf.univ.;
 4. Tatiana Focșa, mediator, lector UPS ”Ion Creangă”;
 5. Munteanu Andrei, mediator, consilier Consiliu de Mediere;
 6. Corina Lazăr, mediator, lector USPEE.
 7. Marcel Burlacu, avocat;

 

Responsabil de programul de studiu: Victoria Gonța, mediator, doctor în psihologie, conferenţiar universitar; Valentina Coptileţ, doctor în drept, conferenţiar universitar , vice-rector USPEE.

 

Toate temele predate au fost de tip interactiv, utilizîndu-se diverse tehnici de antrenare a cursanţilor: dispute, dezbateri, simulări, brainstorming, joc de rol, acvarium, mazaic ş.a.

 

Date de contact:

Adresa: bd. Ștefan cel Mare şi Sfînt 200, Chişinău

Telefon: 069155756 (Valentina Coptilet)

 

Universitatea Pedagogică de Stat "I. Creangă"

Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă” din Chişinău, Facultatea de Psihologie şi psihopedagogie specială reprezintă un reper elitist de calitate şi competenţă în domeniul cursurilor de formare a mediatorilor profesionişti.

 

Obiectivul major al cursurilor de formare în mediere este crearea conştiinţei apartenenţei la profesia de mediator, profesie de sine stătătoare, prin:

 • Achiziţionarea cunoştintelor teoretice şi dezvoltarea abilităţilor practice specifice exercitării profesiei de mediator;
 • Formarea abilităţilor de gestionare, evaluare şi analiză a conflictelor;
 • Identificarea metodelor oportune de rezolvare a conflictelor;
 • Dezvoltarea abilităţilor de pregătire, conducere şi analiză a medierii pentru obţinerea consensului;
 • Dezvoltarea abilităţii de a descoperi interesele fiecărei părţi pentru a obţine beneficii reciproce şi soluţii durabile pentru toate părţile implicate;
 • Formarea deprinderilor de redactare a acordurilor şi contractelor în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • Promovarea medierii ca metodă alternativă de rezolvare a disputelor.
 
Cursul are un pronunţat caracter interactiv bazat pe simulare şi este împărţit în cinci module, în total 120 ore de curs.

 

Programul de formare asigură dobîndirea cunoştinţelor teoretice în proporţie de 20% din conţinut, iar 80% revin abilităţilot practice fundamentale în medierea disputelor.

 

Participanţii beneficiează de un suport de curs consistent şi  modele de documente utilizate de mediator. 

 

Grupul de formatori:
1.VÎRLAN Maria, dr. în psihologie, conf. univ., mediator;
2.FRUNZE Olesea, dr. în științe pedagogice, conf. univ, mediator;
3.BURLACU Marcel, avocat, mediator, formator;
4.DIȚA Maria, lector universitar, mediator, formator;
5.COJOCARI Victor, mediator, co-fondator al Centrului de Promovare a Medierii ProMediere, formator.

 

 

Adresa: str. I. Creangă, nr. 1, Chişinău.

Telefon: 069256758 (Maria Vîrlan)

 

Academia de Administrare Publică

Academia de Administrare Publică este abilitată cu dreptul de a organiza cursuri de formare inițială a mediatorilor din anul 2010.

În perioada anilor 2013-2016 AAP a instruit 142 persoane:

 1. 22 persoane – 29 noiembrie – 10 decembrie 2010
 2. 21 persoane - 16 – 27 mai  2011
 3. 26 persoane - 10 – 21 octombrie  2011
 4. 19 persoane –23 septembrie – 04 octombrie 2013
 5. 20 persoane – 7-30 mai 2014
 6. 14 persoane – 17-28 noiembrie 2014
 7. 20 persoane – 16-27 martie 2015
 8. 11 persoane – 11-22 aprilie 2016

 

Participanții la curs au fost instruiți în baza programelor elaborate la AAP și coordonate cu Consiliul de Mediere, care au cuprins următoarele subiecte de bază:

 • Conflictul. Metodele de soluţionare a conflictului.
 • Cadrul legal şi internaţional al medierii.
 • Etapele procesului de mediere.
 • Metode, abilităţi şi tehnici de mediere.
 • Comunicarea în conflict. Metode și tehnici de comunicare.
 • Tehnici de stabilire a contactului.
 • Tehnici de control al emoţiilor.
 • Medierea în cadrul procesului penal și civil.
 • Medierea  în domeniul muncii. Medierea comercială.
 • Managementul activităţii de mediere.
 • Deontologia profesională şi construcţia paradigmei profesionale a mediatorului.

 

Instruirea prevede 80 de ore academice de contact direct  (8 ore / zi) cu frecvență obligatorie la 90% din totalul orelor.

 

Grupul de formatori:

 1. Burlacu Marcel, avocat, mediator;
 2. Haraz Svetlana, mediator, lector superior, ULIM;
 3. Lazăr Corina, mediator, lector universitar, USPEE „Constantin Stere”;
 4. Russu Ruslan, avocat, mediator;
 5. Mărgineanu Lilia, mediator, doctor în drept, conf.univ.;
 6. Plămădeală Victoria, lector superior, UPS „Ion Creangă”;
 7. Focșa Tatiana, mediator, lector UPS „Ion Creangă”;
 8. Gonța Victoria, mediator, doctor în psihologie, conf.univ.;
 9. Ciaglic Tatiana, consilier, Consiliu de Mediere;
 10. Munteanu Andrei, mediator, consilier, Consiliu de Mediere.

 

Responsabili de  programul de studiu:

 1. Aurel Sîmboteanu, doctor în științe politice, prorector AAP,
 2. Aurelia Țepordei, Directorul Departamentului Dezvoltare Profesională, AAP.

 

Predarea se realizează utilizând metode andragogice interactive de predare, recomandate de Standardele de formare iniţială a mediatorilor.

 

Adresa: str. Ialoveni, 100, Chişinău

Telefon: 078884816 (Aurelia Țepordei)

 

IPÎ Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

IPÎ Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată este abilitat cu drept de a organiza şi desfăşura cursuri de instruire iniţială a mediatorilor  din anul 2014 (Proces-verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului de Mediere din 22.08.2014).

În perioada 2014-2015, IPÎ IŞPCA a instruit 15 persoane în grup de mediatori în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie 2014.

Cursanţii au fost instruiţi în următoarele blocuri de conţinut:

 • Medierea: noţiune, esenţă, principii. Deosebirile de alte forme de soluţionare a conflictului.
 • Cadrul juridic şi organizaţional al medierii. Acte normative naţionale şi cadrul normative comunitar.
 • Conflictul. Clasificarea conflictelor, etape, evoluţia.
 • Metode şi tehnici de soluţionare a conflictelor.
 • Gestionarea procesului de mediere. Etape, specific.
 • Strategia şi tactica medierii.
 • Specificul medierii conflictelor penale.
 • Specificul medierii conflictelor civile.
 • Gestionarea biroului de mediator. Promovarea serviciilor de mediere de către mediator.
 • Statutul mediatorului. Deontologia profesională a mediatorului.

 

Cursul prevede 80 ore de contact direct cu formatorii şi 220 ore lucru individual. Cursul s-a desfăşurat timp de 3 săptămâni câte 6 ore zilnic, cu frecvenţă obligatorie cel puţin la 75% din numărul total de ore contact.

 

Grupul de formatori:

        1. CIAGLIC Tatiana, mediator, co-fondator al Centrului de Promovare a Medierii ProMediere, formator;

        2. COJOCARI Victor, mediator, co-fondator al Centrului de Promovare a Medierii ProMediere, formator;

        3. CHIFA Felicia, lector USM, mediator, formator;

        4. LAZĂR Corina, mediator, lector universitar, USPEE „Constantin Stere”.

Responsabil de programul de studiu: Octavian Bejan , doctor în drept.

 

IPÎ Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată este abilitat cu drept de a organiza şi desfăşura cursuri de instruire iniţială a mediatorilor și continuă din anul 2014 (Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului de Mediere din 22.08.2014).

 

Toate temele predate au fost de tip interactiv, utilizîndu-se diverse tehnici de antrenare a cursanţilor: dispute, dezbateri, simulări, brainstorming, joc de rol ş.a.

 

Date de contact:

Adresa: str. Voluntarilor, 8/3, Chişinău

Telefon: 022 410104 (Svetlana Pîslari)