Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Consiliul de Mediere

A A A

Cine suntem noi?

Consiliul de mediere este un organ înfiinţat pe lângă Ministerul Justiţiei cu scopul de a organiza şi coordona activitatea mediatorilor. Aceasta a fost instituit în anul 2007 prin legea cu privire la Mediere (intrată în vigoare în 2008).

Consiliul de mediere este compus din 9 membri desemnaţi prin ordinul Ministrului Justiţiei, în baza rezultatelor concursului public organizat de Ministerul Justiţiei. Este necesar ca cel puţin 7 membri ai Consiliului de mediere să fie din rîndul mediatorilor sau să facă parte din corpul ştiinţifico-didactic ori din cadrul unor organizaţii necomerciale.

Termenul mandatului membrilor Consiliului de mediere este de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii lui o singură dată. Consiliul de mediere este condus de un preşedinte, ales de membrii acestuia pe o durată de 2 ani.

 Consiliul de mediere are următoarele atribuţii:

a) efectuează atestarea mediatorilor în conformitate cu Regulamentul privind atestarea mediatorilor;

b) elaborează proiecte de standarde şi de programe-cadru pentru pregătirea iniţială şi continuă a mediatorilor;

c) verifică modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor de mediere, precum şi modul de respectare a standardelor de pregătire iniţială şi continuă a mediatorilor;

d) întocmeşte şi actualizează Tabelul mediatorilor;

e) examinează sesizările privind activitatea mediatorilor;

f) hotărăşte asupra răspunderii disciplinare a mediatorilor;

g) elaborează şi aprobă normele deontologice;

h) exercită alte atribuţii prevăzute de lege şi de Regulamentul Consiliului de mediere.

În cazul nerespectării obligaţiunilor de către mediator, Consiliul de mediere este în drept să se autosesizeze.