Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Consiliul de Mediere

A A A

Furnizorii serviciilor de formare a mediatorilor

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „C. Stere”

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” este abilitată cu drept de a organiza şi desfăşura cursuri de instruire iniţială a mediatorilor  din anul 2014 (Proces-verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului de Mediere din 17.10.2014).

 

În perioada 2015-2016, USPEE a instruit 24 persoane în două grupe de mediatori:

 • I grup – 9 persoane (în perioada 24 martie- 10 aprilie)
 • II grup – 15 persoane (în perioada 28 septembrie -16 octombrie, 2015)

 

Cursanţii au fost instruiţi în următoarele blocuri de conţinut:

 • Conflictul: Teorii, dimensiuni, dinamica conflictului şi căile de soluţionare
 • Definiţii, delimitări şi avantaje ale medierii ca modalitate de soluţionare a conflictului.
 • Cadrul juridic şi organizaţional al medierii
 • Comunicarea în conflict. Tehnici de comunicare
 • Domeniile medierii: Medierea penală. Medierea cauzelor civile. Medierea comercială. Medierea muncii și fiscală. Medierea socială și organizațională.
 • Procesul medierii. Metodologii, metode şi tehnici ale medierii
 • Deontologia profesională, personalitatea mediatorului şi stilurile medierii

 

Cursul prevede 80 ore de contact direct cu formatorii şi 220 ore lucru individual. Cursul s-a desfăşurat timp de 3 săptămâni câte 6 ore zilnic, cu frecvenţă obligatorie cel puţin la 75% din numărul total de ore contact.

 

Grupul de formatori:

 1. Victoria Gonța, mediator, dr. psihologie, conf.univ.;
 2. Svetlana Haraz, mediator, lector superior, dr. ULIM;
 3. Lilia Mărgineanu, mediator, dr. drept, conf.univ.;
 4. Tatiana Focșa, mediator, lector UPS ”Ion Creangă”;
 5. Munteanu Andrei, mediator, consilier Consiliu de Mediere;
 6. Corina Lazăr, mediator, lector USPEE.
 7. Marcel Burlacu, avocat;

 

Responsabil de programul de studiu: Victoria Gonța, mediator, doctor în psihologie, conferenţiar universitar; Valentina Coptileţ, doctor în drept, conferenţiar universitar , vice-rector USPEE.

 

Toate temele predate au fost de tip interactiv, utilizîndu-se diverse tehnici de antrenare a cursanţilor: dispute, dezbateri, simulări, brainstorming, joc de rol, acvarium, mazaic ş.a.

 

Date de contact:

Adresa: bd. Ștefan cel Mare şi Sfînt 200, Chişinău

Telefon: 069155756 (Valentina Coptilet)