Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Consiliul de Mediere

A A A

Furnizorii serviciilor de formare a mediatorilor

Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională

Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională, prin Departamentul de formare profesională a mediatorilor, este abilitat cu dreptul de formare profesională inițială și continuă a mediatorilor de către Consiliul de Mediere al Ministerului Justiției al Republicii Moldova  și reprezintă o entitate  educațională  care se înscrie organic în ritmurile și imperativele timpului prezent.

 

Scopul activităților proiectate și desfășurate  în cadrul  entității nominalizate  rezidă în acordarea unor servicii de calitate pe dimensiunea instruirii persoanelor care au intenția de a activa cu responsabilitate și profesionalism  în sfera soluționării conflictelor  de natură interpersonală sau/și interinstituțională.

 

 Formarea inițială a mediatorilor se face în baza următoarelor repere de conținut:

 • teoria şi analiza conflictelor;
 • medierea ca factor de soluţionare amiabilă a conflictelor;
 • teoria şi practica medierii (definiţii, avantaje/dezavantaje, stiluri, tipuri de mediere şi tipuri de mediatori);
 • cadrul legal  al medierii;
 • accesarea medierii garantate de stat;
 • principiile şi etapele procesului de mediere;
 • strategii, metode şi tehnici de mediere;
 • clauza de mediere; contractul de mediere şi tranzacția de împăcare;
 • medierea în cadrul procesului penal şi al celui civil; medierea social, şcolară şi în domeniul muncii; medierea conflictelor din familii;
 • managementul activității de mediere;
 • personalitatea mediatorului; etica şi deontologia profesională a mediatorului etc.

 

Programul de formare inițială se constituie din mai multe module, însumând 90 de ore de contact direct și 210 ore de lucru individual. Termenul de formare este de  3 săptămâni, cu frecventarea obligatorie a cel puțin 80% din numărul total de ore de contact. Cursul are un pronunțat caracter interactiv, incluzând studii de caz și activități de simulare. Participanții beneficiază de un suport de curs consistent şi  modele de documente utilizate de mediator. 

În ceea ce privește  formarea  continuă a mediatorilor, ea are menirea să asigure eficientizarea activităților  desfășurate de către mediator prin dezvoltarea pe diverse planuri a competențelor și abilităților profesionale, dobândite de el la faza formării inițiale. Formarea profesională continuă se desfășoară în condițiile liberei cereri și oferte. În cadrul ei se regăsesc variate forme și metode de instruire: prelegeri, conferințe, seminare, mese rotunde, ateliere, stagii de practică etc. Programul de formare continuă are o durată de cel puțin 20 de ore academice (în primii cinci ani de activitate a mediatorului) și de cel puțin 10 ore academice în anii care vin în continuarea primilor cinci ani de activitate a mediatorului.

Grupul de formatori ai Departamentului  de formare profesională a mediatorilor include specialiști de înaltă calificare în domeniul medierii ( psihologi, pedagogi, juriști).

Responsabilitatea pentru organizarea și desfășurarea  activităților din cadrul Departamentului de formare profesională  a mediatorilor din cadrul CDPP îi revine doamnei Maria Vîrlan, doctor în psihologie, conferențiar universitar.

 

Date de contact:

 

Chișinău, str. Ion Creangă 1, bloc 2, bir.62 .

Telefon: 069256758

E-mail: maria_virlan@yahoo.com

 

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „C. Stere”

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” este abilitată cu drept de a organiza şi desfăşura cursuri de instruire iniţială a mediatorilor  din anul 2014 (Proces-verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului de Mediere din 17.10.2014).

 

În perioada 2015-2016, USPEE a instruit 24 persoane în două grupe de mediatori:

 • I grup – 9 persoane (în perioada 24 martie- 10 aprilie)
 • II grup – 15 persoane (în perioada 28 septembrie -16 octombrie, 2015)

 

Cursanţii au fost instruiţi în următoarele blocuri de conţinut:

 • Conflictul: Teorii, dimensiuni, dinamica conflictului şi căile de soluţionare
 • Definiţii, delimitări şi avantaje ale medierii ca modalitate de soluţionare a conflictului.
 • Cadrul juridic şi organizaţional al medierii
 • Comunicarea în conflict. Tehnici de comunicare
 • Domeniile medierii: Medierea penală. Medierea cauzelor civile. Medierea comercială. Medierea muncii și fiscală. Medierea socială și organizațională.
 • Procesul medierii. Metodologii, metode şi tehnici ale medierii
 • Deontologia profesională, personalitatea mediatorului şi stilurile medierii

 

Cursul prevede 80 ore de contact direct cu formatorii şi 220 ore lucru individual. Cursul s-a desfăşurat timp de 3 săptămâni câte 6 ore zilnic, cu frecvenţă obligatorie cel puţin la 75% din numărul total de ore contact.

 

Grupul de formatori:

 1. Victoria Gonța, mediator, dr. psihologie, conf.univ.;
 2. Svetlana Haraz, mediator, lector superior, dr. ULIM;
 3. Lilia Mărgineanu, mediator, dr. drept, conf.univ.;
 4. Tatiana Focșa, mediator, lector UPS ”Ion Creangă”;
 5. Munteanu Andrei, mediator, consilier Consiliu de Mediere;
 6. Corina Lazăr, mediator, lector USPEE.
 7. Marcel Burlacu, avocat;

 

Responsabil de programul de studiu: Victoria Gonța, mediator, doctor în psihologie, conferenţiar universitar; Valentina Coptileţ, doctor în drept, conferenţiar universitar , vice-rector USPEE.

 

Toate temele predate au fost de tip interactiv, utilizîndu-se diverse tehnici de antrenare a cursanţilor: dispute, dezbateri, simulări, brainstorming, joc de rol, acvarium, mazaic ş.a.

 

Date de contact:

Adresa: bd. Ștefan cel Mare şi Sfînt 200, Chişinău

Telefon: 069155756 (Valentina Coptilet)

 

Universitatea Pedagogică de Stat "I. Creangă"

Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă” din Chişinău, Facultatea de Psihologie şi psihopedagogie specială reprezintă un reper elitist de calitate şi competenţă în domeniul cursurilor de formare a mediatorilor profesionişti.

 

Obiectivul major al cursurilor de formare în mediere este crearea conştiinţei apartenenţei la profesia de mediator, profesie de sine stătătoare, prin:

 • Achiziţionarea cunoştintelor teoretice şi dezvoltarea abilităţilor practice specifice exercitării profesiei de mediator;
 • Formarea abilităţilor de gestionare, evaluare şi analiză a conflictelor;
 • Identificarea metodelor oportune de rezolvare a conflictelor;
 • Dezvoltarea abilităţilor de pregătire, conducere şi analiză a medierii pentru obţinerea consensului;
 • Dezvoltarea abilităţii de a descoperi interesele fiecărei părţi pentru a obţine beneficii reciproce şi soluţii durabile pentru toate părţile implicate;
 • Formarea deprinderilor de redactare a acordurilor şi contractelor în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • Promovarea medierii ca metodă alternativă de rezolvare a disputelor.
 
Cursul are un pronunţat caracter interactiv bazat pe simulare şi este împărţit în cinci module, în total 120 ore de curs.

 

Programul de formare asigură dobîndirea cunoştinţelor teoretice în proporţie de 20% din conţinut, iar 80% revin abilităţilot practice fundamentale în medierea disputelor.

 

Participanţii beneficiează de un suport de curs consistent şi  modele de documente utilizate de mediator. 

 

UPS “I. Creangă” are o experienţă de peste 6 ani în domeniul pregătirii mediatorilor, prestînd cursuri de instruire iniţială a mediatorilor începînd cu anul 2011. Cursurile sunt citite de formatori cu experienţă, certificaţi atît la nivel naţional, cît şi la nivel internaţional. Instituţia este inclusă în lista instituţiilor de învăţămînt cu drept de a organiza şi desfăşura cursuri de instruire iniţială a mediatorilor şi are la activ peste 600 absolvenţi. 

 

 

Adresa: str. I. Creangă, nr. 1, Chişinău.

Telefon: 069256758 (Maria Vîrlan)

 

Academia de Administrare Publică

Academia de Administrare Publică este abilitată cu dreptul de a organiza cursuri de formare inițială a mediatorilor din anul 2010.

În perioada anilor 2013-2016 AAP a instruit 142 persoane:

 1. 22 persoane – 29 noiembrie – 10 decembrie 2010
 2. 21 persoane - 16 – 27 mai  2011
 3. 26 persoane - 10 – 21 octombrie  2011
 4. 19 persoane –23 septembrie – 04 octombrie 2013
 5. 20 persoane – 7-30 mai 2014
 6. 14 persoane – 17-28 noiembrie 2014
 7. 20 persoane – 16-27 martie 2015
 8. 11 persoane – 11-22 aprilie 2016

 

Participanții la curs au fost instruiți în baza programelor elaborate la AAP și coordonate cu Consiliul de Mediere, care au cuprins următoarele subiecte de bază:

 • Conflictul. Metodele de soluţionare a conflictului.
 • Cadrul legal şi internaţional al medierii.
 • Etapele procesului de mediere.
 • Metode, abilităţi şi tehnici de mediere.
 • Comunicarea în conflict. Metode și tehnici de comunicare.
 • Tehnici de stabilire a contactului.
 • Tehnici de control al emoţiilor.
 • Medierea în cadrul procesului penal și civil.
 • Medierea  în domeniul muncii. Medierea comercială.
 • Managementul activităţii de mediere.
 • Deontologia profesională şi construcţia paradigmei profesionale a mediatorului.

 

Instruirea prevede 80 de ore academice de contact direct  (8 ore / zi) cu frecvență obligatorie la 90% din totalul orelor.

 

Grupul de formatori:

 1. Burlacu Marcel, avocat, mediator;
 2. Haraz Svetlana, mediator, lector superior, ULIM;
 3. Lazăr Corina, mediator, lector universitar, USPEE „Constantin Stere”;
 4. Russu Ruslan, avocat, mediator;
 5. Mărgineanu Lilia, mediator, doctor în drept, conf.univ.;
 6. Plămădeală Victoria, lector superior, UPS „Ion Creangă”;
 7. Focșa Tatiana, mediator, lector UPS „Ion Creangă”;
 8. Gonța Victoria, mediator, doctor în psihologie, conf.univ.;
 9. Ciaglic Tatiana, consilier, Consiliu de Mediere;
 10. Munteanu Andrei, mediator, consilier, Consiliu de Mediere.

 

Responsabili de  programul de studiu:

 1. Aurel Sîmboteanu, doctor în științe politice, prorector AAP,
 2. Aurelia Țepordei, Directorul Departamentului Dezvoltare Profesională, AAP.

 

Predarea se realizează utilizând metode andragogice interactive de predare, recomandate de Standardele de formare iniţială a mediatorilor.

 

Adresa: str. Ialoveni, 100, Chişinău

Telefon: 078884816 (Aurelia Țepordei)

 

IPÎ Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

IPÎ Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată este abilitat cu drept de a organiza şi desfăşura cursuri de instruire iniţială a mediatorilor  din anul 2014 (Proces-verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului de Mediere din 22.08.2014).

În perioada 2014-2015, IPÎ IŞPCA a instruit 15 persoane în grup de mediatori în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie 2014.

Cursanţii au fost instruiţi în următoarele blocuri de conţinut:

 • Medierea: noţiune, esenţă, principii. Deosebirile de alte forme de soluţionare a conflictului.
 • Cadrul juridic şi organizaţional al medierii. Acte normative naţionale şi cadrul normative comunitar.
 • Conflictul. Clasificarea conflictelor, etape, evoluţia.
 • Metode şi tehnici de soluţionare a conflictelor.
 • Gestionarea procesului de mediere. Etape, specific.
 • Strategia şi tactica medierii.
 • Specificul medierii conflictelor penale.
 • Specificul medierii conflictelor civile.
 • Gestionarea biroului de mediator. Promovarea serviciilor de mediere de către mediator.
 • Statutul mediatorului. Deontologia profesională a mediatorului.

 

Cursul prevede 80 ore de contact direct cu formatorii şi 220 ore lucru individual. Cursul s-a desfăşurat timp de 3 săptămâni câte 6 ore zilnic, cu frecvenţă obligatorie cel puţin la 75% din numărul total de ore contact.

Grupul de formatori: 

 1. Oxana Ivanov, mediator, dr. psihologie;
 2. Tatiana Ciaglîc, mediator, PCM MJ RM;
 3. Victor Cojocari, mediator;
 4. Igor Ivanov, mediator, formator IŞPCA;
 5. Fornea-Stecailov Iuliana, dr. psihologie IŞPCA;
 6.  

Responsabil de programul de studiu: Octavian Bejan , doctor în drept.

 

Toate temele predate au fost de tip interactiv, utilizîndu-se diverse tehnici de antrenare a cursanţilor: dispute, dezbateri, simulări, brainstorming, joc de rol ş.a.

 

Date de contact:

Adresa: str. Voluntarilor, 8/3, Chişinău

Telefon: 022 410104 (Svetlana Pîslari)